Zamówienia publiczne

Od wielu lat obsługujemy zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Wiemy, że w przetargach liczy się czas reakcji, dlatego firmom, które działają na rynku zamówień publicznych oferujemy stałą ryczałtową obsługę prawną. Gwarantuje ona najszybszą analizę i momentalne podjęcie odpowiednich działań formalnych. W dłuższej perspektywie przekłada się to na znaczne oszczędności.

Analiza dokumentacji przetargowej, wyjaśnienia dla zamawiających, prowadzenie postępowań spornych, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, szkolenia.

Oferujemy:

  • obsług ryczałtową gwarantującą podjęcie działań w terminie 24 godzin od daty otrzymania zlecenia,
  • reprezentację wykonawców w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych,
  • przygotowywanie dokumentacji dla wykonawców,
  • przygotowywanie umów z podwykonawcami,
  • przeprowadzenie analizy ryzyka na podstawie SIWZ,
  • podejmowanie czynności prowadzących do zabezpieczenia wykonawcy na okoliczność nałożenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zamówienia,
  • podejmowanie czynności prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
aplikant radcowski Jan Piechocki