Rozwód, separacja, „collaborative law”

W trudnych chwilach zapewniamy silne wsparcie. Rozwód to jedna z najtrudniejszych życiowych decyzji. Przemyślane działania oraz odpowiednio przygotowane postępowanie sądowe pomogą przeżyć go w sposób najmniej bolesny. Już na tym etapie planujemy sposób podziału majątku wspólnego, a w trakcie postępowania sądowego zabezpieczamy interesy majątkowe klienta. Proponujemy także działanie unikalną w Polsce, a zyskującą coraz większą popularność na świecie metodą „COLLABORATIVE LAW”. Jesteśmy świadomi, że przepisy obowiązujące w Polsce nie sprzyjają jej pełnemu wykorzystaniu, jednak uważamy, że odpowiednie poruszanie się w istniejących ramach postępowań sądowych, prowadzi do osiągnięcia sukcesu.

Czym jest „COLLABORATIVE LAW”?

W polskich realiach metoda ta polega na kompleksowym wstępnym uregulowaniu przez małżonków zasad prowadzenia postępowania rozwodowego lub separacyjnego jeszcze przed jego formalnym wszczęciem. Zawieramy umowę o poufności, ustalamy kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami, alimentami, czy kwestie zarządzania majątkiem oraz sposobem jego podziału.

„COLLABORATIVE LAW” to także zaangażowanie ekspertów, między innymi zapewnienie wsparcia psychologicznego małżonkom i ich dzieciom. Pozwala to zakończyć małżeństwo, a także więzi biznesowe z zachowaniem wzajemnego szacunku i zaufania, które są konieczne do prawidłowej opieki nad małoletnimi. Porozumienie wypracowane na etapie wstępnym gwarantuje najszybsze zakończenie postępowania rozwodowego lub separacyjnego.

Naszą ofertę wyróżnia:

 • profesjonalne wykorzystanie metody „COLLABORATIVE LAW”,
 • najwyższy poziom obsługi,
 • przygotowanie planu każdego spotkania (zwłaszcza ze stroną przeciwną), co zapewnia jego sprawny przebieg,
 • nieograniczona liczba spotkań z klientem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego,
 • wsparcie mediacyjne,
 • spotkania w warunkach sprzyjających dyskrecji,
 • możliwość doboru prawników prowadzących sprawę do jej charakteru,
 • analiza pożycia małżeńskiego w kontekście wykazania winy drugiego z małżonków,
 • zastępstwo procesowe przed sądem okręgowym oraz sądem apelacyjnym,
 • zastosowanie nowatorskich narzędzi umożliwiających analizę materiału dowodowego strony przeciwnej,
 • stały dostęp do aktualnych informacji o przebiegu sprawy dzięki narzędziom informatycznym.

Oferta kancelarii jest skierowana do osób, które:

 • oczekują obsługi na najwyższym poziomie, a kryterium ceny nie jest przeważającym kryterium wyboru prawnika,
 • obawiają się o zabezpieczenie swoich interesów majątkowych, w szczególności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, prawami udziałowymi w spółkach,
 • wymagają od swojego pełnomocnika pełnego zaangażowania,
 • oprócz typowego zastępstwa procesowego oczekują także wsparcia prawnego przez cały czas trwania procesu sądowego.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk

Podział majątku

Prawidłowe rozliczenie praw majątkowych byłych małżonków może rodzić spory. W takich sytuacjach doradzamy naszym klientom, jak skutecznie przeprowadzić podział majątku wspólnego. Każdego traktujemy indywidualnie i szukamy optymalnych rozwiązań. Sprawa nie zawsze musi zakończyć się w sądzie, dlatego jeśli tylko istnieje taka możliwość, dążymy do sprawnego, polubownego rozliczenia udziałów w majątku wspólnym. Pozwala to unikać komplikacji.

Naszą ofertę wyróżnia:

 • bogate doświadczenie w sprawach o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodziły przedsiębiorstwa, udziały w spółkach, nieruchomości (jak również udziały w nieruchomościach),
 • umiejętność prowadzenia skomplikowanych spraw,
 • pełen profesjonalizm, zaangażowanie i determinacja w dążeniu do osiągnięcia pożądanego przez klienta sposobu rozwiązania sprawy.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Piotr Szymański

Postępowania spadkowe

Niewielu z nas myśli na co dzień o śmierci, a w trudnych chwilach utraty bliskiej osoby, nie jest nam łatwo skupić się na formalnościach. Uregulowanie kwestii spadkowych pomaga uniknąć wielu komplikacji i zabezpieczyć interesy swoje i bliskich. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa spadkowego: o nabycie spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności. W sprawach, które prowadzimy w skład masy spadkowej wchodzą nieruchomości, udziały w nieruchomościach, nieruchomości sporne, roszczenia o odzyskanie znacjonalizowanych nieruchomości, a także przedsiębiorstwa i udziały w spółkach.

Naszą ofertę wyróżnia:

 • doświadczenie w reprezentowaniu spadkobierców w skomplikowanych postępowaniach spadkowych,
 • doświadczenie w sprawach, podczas których dochodziło do podważenia testamentów, a wartość masy spadkowej sięgała kilkunastu milionów złotych,
 • bogate umiejętności w poszukiwaniu korzystnych dla naszych klientów, ale polubownych rozwiązań dotyczących rozliczeń spadkowych.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Piotr Szymański

Odszkodowania

Wspólnie z doświadczonym zespołem rzeczoznawców, lekarzy oraz terapeutów przygotowaliśmy usługę skierowaną do osób, które doznały wypadku, były uczestnikami zdarzenia skutkującego rozstrojem zdrowia lub są bliskimi osób poszkodowanych albo pokrzywdzonych. W imieniu klientów występujemy w sprawach karnych oraz cywilnych, jak i na wstępnym etapie postępowań szkodowych.

Nasz zespół dokonuje indywidualnej oceny przebiegu wypadku, jego skutków oraz potencjalnych następstw w przyszłości. Dokonujemy oceny wpływu takich zdarzeń na wartości majątkowe. Dzięki ścisłej współpracy z zespołem lekarzy skutecznie kwestionujemy niekorzystne dla naszych klientów opinie biegłych działających na rzecz zakładów ubezpieczeń.

Klientom stale współpracującym z naszą kancelarią udostępniamy ofertę premium pod nazwą handlową „Karta na wszelki wypadek”. Jest to usługa gwarantująca wsparcie prawne już od pierwszych chwil po wypadku.

Naszą ofertę wyróżnia:

 • indywidualne podejście do każdej sprawy,
 • interdyscyplinarny zespół (w tym kadra medyczna),
 • doświadczenia zdobyte przy reprezentacji klientów w sprawach dotyczących katastrof kolejowych, wypadków komunikacyjnych, zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Agata Tyborska-Norkowska

Ochrona dóbr osobistych

Od wielu lat reprezentujemy klientów w sporach dotyczących dóbr osobistych. Występujemy zarówno w imieniu osób fizycznych, jak i osób prawnych. Nasze działania zmierzają do ustalenia sprawcy naruszenia dóbr osobistych, usunięcia skutków naruszeń oraz uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia. Działamy zarówno w sprawach naruszeń dóbr osobistych dokonanych w internecie, jak i w tradycyjnych środkach przekazu.

Oferujemy:

 • pomoc w ustaleniu sprawcy,
 • reprezentację w cywilnych postępowaniach sądowych,
 • reprezentację w procesach karnych.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Agata Tyborska-Norkowska
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Jarosław Tyrzyk

Windykacja sądowa i pozasądowa

Zależy nam na tym, aby wygrane sprawy sądowe były zwycięstwami rzeczywistymi, a nie jedynie formalnymi. Wspieramy klientów na każdym etapie sprawy i procesu odzyskania wierzytelności. Zaczynamy od wnikliwej analizy i w oparciu o wieloletnie doświadczenie rekomendujemy strategię prowadzenia danej sprawy. Dbamy przy tym, aby klient uzyskał jak największe korzyści, ponosząc jak najniższe koszty.

Oferujemy:

 • reprezentowanie przedsiębiorców i osób fizycznych w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych,
 • opracowanie strategii prowadzenia danej sprawy,
 • udział w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych,
 • zabezpieczanie powództw,
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych,
 • pomoc w odzyskaniu wierzytelności, sporządzanie wezwań do zapłaty, uznania długu,
 • udział w mediacjach,
 • negocjacje z dłużnikami, zawieranie porozumień i ugód.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Piotr Szymański
aplikant radcowski Jan Piechocki

Własność intelektualna

Rozwój nowych technologii i coraz większa wartość dóbr intelektualnych wymaga zabezpieczenia interesów już na etapie komercjalizacji utworów czy wynalazków. Doskonale rozumiemy potrzeby autorów i twórców, znamy wartość każdego słowa, kreski, pomysłu, programu, zdjęcia, nagrania. Reprezentujemy autorów i twórców w sporach sądowych, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej – zarówno prawa autorskie jak i prawa własności przemysłowej.

Oferujemy:

 • konsultacje z doświadczonym zespołem prawników,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji zabezpieczającej interesy autora lub twórcy począwszy od wstępnych etapów powstawania projektu,
 • prowadzenie negocjacji,
 • komercjalizację projektu,
 • nadzór nad wykonywaniem praw autorskich,
 • reprezentację w sporach o naruszenie praw autorskich.

Nasze doświadczenie:

 • komercjalizacja projektów,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji prawnej dla twórców aplikacji,
 • przygotowanie dokumentacji przenoszącej prawa własności przemysłowej,
 • uczestnictwo w badaniach klinicznych w charakterze partnera,
 • spory o naruszenie znaków towarowych,
 • rejestracja znaków towarowych,
 • obsługa projektów multimedialnych,
 • reprezentacja w sporach o naruszenie praw autorskich,
 • reprezentacja w sporach o kopiowanie produktów,
 • reprezentacja pracowników akademickich w sprawach dyscyplinarnych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Piotr Szymański

Kredyty frankowe

Od kilku lat reprezentujemy naszych klientów w sporach z bankami, w tym także w sprawach o tzw. kredyty frankowe. Wiemy, że choć umowy o kredyty hipoteczne indeksowane do franka szwajcarskiego czy denominowane we franku szwajcarskim oparte są na podobnych konstrukcjach i często są do siebie podobne, to nie ma dwóch identycznych spraw. Dlatego do każdej z nich podchodzimy uwzględniając jej specyfikę. W zależności od oczekiwań i możliwości klientów proponujemy różne strategie postępowań sądowych przeciwko bankom, takie jak unieważnienie umowy, czy „odfrankowienie” kredytu.

Oferujemy:

 • opracowanie strategii prowadzenia danej sprawy,
 • analizę umów zawartych z bankami, w tym o kredyty hipoteczne,
 • reprezentację w sporach o niedozwolone klauzule umowne,
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych z bankami i instytucjami finansowymi,
 • udział w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych.

Naszą ofertę wyróżnia:

 • przejrzyste i uczciwe zasady rozliczeń z klientami
 • doświadczenie zdobyte w sprawach prowadzonych przeciwko bankom,
 • znajomość specyfiki branży bankowej i postanowień stosowanych w umowach o kredyty udzielane we frankach.

Prawnik odpowiedzialny:
radca prawny Jarosław Tyrzyk
radca prawny Piotr Szymański
radca prawny Agata Tyborska-Norkowska