Termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych coraz bliżej!

  • Piotr Szymański
  • 29/02/2020

Z dniem 13 października 2019 r. weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Mowa o przepisach, na podstawie których został utworzony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej zwany: „CRBR”), pomyślany jako jedno z narzędzi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgłoszenia może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji (członek zarządu, prokurent). Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez ww. osoby. Samo zgłoszenie do CRBR następuje w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Zgłoszenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Ustawodawca przewidział bardzo krótki termin – 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednakże w przypadku spółek już istniejących w dniu wejścia w życie ustawy, jako termin wskazano 13 kwietnia 2020 r.